Grăniile de ardere a grăsimilor. Exerciții de putere pentru pierderea în greutate

Metoda Montignac Pentru Femei - Free Download PDF

Download Metoda Montignac Pentru Femei Morrison C. Mitul cazanului de abur Capitolul 2. CompoziŃia nutritivă a alimentelor Capitolul 4. Pentru ce ne-am îngrăşat? Capitolul 5. Oboseala: şi dacă ar fi alimentaŃia?

grăniile de ardere a grăsimilor

Capitolul 7. Prevenirea bolilor cardio-vasculare Capitolul 8. VariaŃii pe o imagine : Corpul feminin Capitolul 2. Simbolica alimentului Capitolul 3. Adolescenta Capitolul 4.

grăniile de ardere a grăsimilor

Femeia de 30 ani Capitolul 5. Femeia de 50 ani Capitolul 6. Femeia de vârsta a treia Capitolul 7. Nu mai este nici o îndoială de acum înainte, că el a reuşit să se impună prin el însuşi, ca o veritabilă autoritate în materie de nutriŃie.

În cursul acestor ultime decenii, medicina a făcut considerabile progrese permiŃându-ne diagnostice şi tratamente mai bune dar şi prevenirea nenumăratelor boli.

Sedimentele de grăsime de pe spate au cauze diferite de apariție

În mod global, sănătatea noastră se află într-o considerabilă ameliorare. S-a încurajat mai ales îmbunătăŃirea obiceiurilor alimentare dar şi practicarea exerciŃiilor fizice. Totuşi, când examinăm atent problema nutriŃiei, trebuie să recunoaştem că nimic valabil nu a fost cu adevărat propus înainte de apariŃia metodei Montignac M. Atunci când mare parte din nutriŃionişti s-au mulŃumit cu o abordare simplistă care constă în reducerea raŃiei alimentare zilnice şi mai ales a grăsimilor, pentru a diminua greutatea şi ameliora sănătatea, MM a fost primul care a restabilit abordarea hipocalorică pentru a se concentra asupra adevăratei relaŃii care există între diferitele alimente şi răspunsurile biochimice pe care ele le declanşează în corpul nostru.

Inspirându-se din studii bine cunoscute, care arată şi explică de ce francezii suferă mult mai grăniile de ardere a grăsimilor de obezitate şi de boli cardio-vasculare decât alte Ńări industrializate, MM a stabilit judicios postulatul potrivit căruia metabolismul glucidelor şi nu cel al grăsimilor sau proteinelor este cel care era piatra de moară a tuturor programelor nutriŃionale.

Ingestia de glucide, care se traduce printr-o grăniile de ardere a grăsimilor de insulină, constituie factorul dietetic preponderent. Alegând glucidele plecând de la indicele lor glicemic IGcum recomandă MM, este posibil să stăpânim secreŃia de insulină şi în consecinŃă, să acŃionăm asupra luării în greutate sau pierderii în greutate.

Regulile se referă la consumul de grăsimi şi de proteine, aşa cum sunt definite de metodă, conducând dealtfel la o ameliorare a sănătăŃii. Se ştie că proteinele stimulează secreŃia de glucagon, un hormon care contribuie indirect la reducerea grăsimilor de rezervă.

Recent, serviciile noastre din Spitalul Mercy-Baptist din New-Orleans, Statele Unite, au întreprins un studiu asupra aplicării principiilor metodei Montignac. Sentimentul nostru este că această performanŃă este legată direct de diminuarea secreŃiei de insulină obŃinută cu metoda M. Acesta este motivul pentru care am întreprins, începând de acum, studii aprofundate în cursul cărora măsurăm sistematic insulina, colesterolul şi trigliceridele, ceea ce trebuie să ne permită verificarea ipotezele noastre.

Metoda M reprezintă o incontestabilă contribuŃie în domeniul nutriŃiei. Ea răspunde în manieră ştiinŃifică şi raŃională la întrebări care se pun referitor la obişnuinŃele noastre alimentare.

Nu mai este nici o îndoială de acum înainte, că el a reuşit să se impună prin el însuşi, ca o veritabilă autoritate în materie de nutriŃie. În cursul acestor ultime decenii, medicina a făcut considerabile progrese permiŃându-ne diagnostice şi tratamente mai bune dar şi prevenirea nenumăratelor boli. În mod global, sănătatea noastră se află într-o considerabilă ameliorare.

Înainte de ea, existau lucruri care nu au fost clarificate şi care nu au fost înŃelese. Zece ani mai târziu, se va remarca că ipotezele pe care MM le-a formulat la acest moment, nu au fost doar demonstrate în fapte dar că ele au fost de asemenea validate prin numeroase lucrări ştiinŃifice. Ca urmare, au fost publicate multe studii despre interesul alegerii glucidelor plecând de la IG-ul lor în scopul de a stăpâni mecanismele metabolice care, prin hiperinsulinism şi insulinorezistenŃă, conduc la dezvoltarea obezităŃii şi diabetului.

În plus, mai 2 lbs pierdere în greutate pe săptămână lucrări specifice despre metoda M au fost realizate în aceasta perioadă şi amintim în special pe cele ale unei echipe de cercetători de la Universitatea Laval din Canada, care au fost publicate în noiembrie în prestigioasa revistă ştiinŃifică The British Journal of Nutrition.

Marele interes al acestui studiu dincolo de faptul că el validează bazele metodei M, este că el probează, grăniile de ardere a grăsimilor a remarcat doctorul Bethea în practica sa cotidiană, că urmarea metodei M permite diminuarea considerabilă a factorilor de risc pe plan cardio-vascular vezi anexa II. Această lucrare se adresa în mod particular unei categorii de oameni şi în mod deosebit acelora care luau frecvent masa la restaurant. Astfel s-a născut prima versiune din Mănânc, deci slăbesc, în toamna lui Foarte asemănătoare în prezentarea principiilor metodei de slăbire, aceasta nouă carte avea o orientare mai domestică şi se adresa unui public mai larg ale cărui mese sunt, în mare parte, preparate şi luate acasă.

grăniile de ardere a grăsimilor

Cele două lucrări, având o vocaŃie esenŃial practică, au fost cunoscute datorită unei abordări simple. Am convenit efectiv de a da prioritate caracterului pedagogic al unei învăŃături nutriŃionale uşor de pus în practică, pentru a obŃine rezultate în acelaşi timp substanŃiale şi durabile. În urma metodei de slăbire se profilează, totuşi, o anumită filozofie 4 alimentară din care rezultă o veritabilă igienă de viaŃă, dar cititorul nu o descoperă adesea decât la sfârşit, prin binefacerile fizice pe care le resimte după ce a pus în aplicare recomandările care-l conduc la schimbarea obiceiurilor sale alimentare.

Pentru raŃiuni esenŃial practice, prezentarea adoptată la început de drum a fost voluntar simplificată. La ce bun, în realitate, să încarci cititorul cu o avalanşă de informaŃii ştiinŃifice care riscă sa-l distragă de la esenŃial? Din această cauză, ideea că metoda M era de inspiraŃie disociată glucide-lipide a fost folosită pentru mult timp. Ajutat de experienŃă, mi s-a părut că mesajul disociativ era mult prea exclusivist, era însă suficient pentru a obŃine rezultate.

De aceea, începând cu anii şiam luat decizia de a introduce un capitol despre indicii glicemici IGcei care constituie grăniile de ardere a grăsimilor fapt, fundamentul de bază al principiilor mele nutriŃionale. Această prezentare suplimentară nu a fost totuşi suficientă pentru a împiedica nutriŃioniştii de rea credinŃă să continue să prezinte metoda M ca pe o sperietoare. Este cazul, de exemplu, al Dr. Aceste afirmaŃii mincinoase nu au fost crezute de nimeni şi mai cu seamă de medicii generalişti şi specialişti în boli cardiovasculare, care au constatat mereu, că în afară de o slăbire substanŃială şi durabilă, metoda M conduce la o reglare sistematică a parametrilor sanguini, colesterol şi mai ales trigliceride.

Metoda Montignac Pentru Femei

Publicarea acestei a treia cărŃi se justifică deci pentru mai multe considerente. Mai întâi, este important să tragem învăŃămintele unei abordări nutriŃionale care este dovedită, de peste aproape douăzeci de ani, luând în considerare multiplele aplicaŃii, studii, mărturii şi comentarii al cărui obiect îl face.

Pare apoi important şi necesar de a preciza din nou mesajele esenŃiale, de a le înnoi, de a le defini. Succesul său se explică atât de bine pentru că dincolo de slăbire, ea permite regăsirea unei vitalităŃi mai bune şi este dealtfel afirmată ca o artă de a trăi mai bine, înscriindu-se şi în cadrul unui concept de sănătate global.

Majoritatea observatorilor critici şi mai ales nutriŃioniştii convenŃionali sunt de fapt dispreŃuitori la adresa adevăratelor intenŃii ale primelor două cărŃi.

Exercițiu - Gaj de frumoasa spate și postură

Ei nu au reŃinut, în mod deliberat, din metodă decât regulile stricte ale fazei I cărora le-au amplificat excesiv austeritatea, denunŃând exagerat, de altfel, excluderea unor alimente. ExperienŃa practicienilor de teren, precum corespondenŃii cititorilor, ne-au arătat contrariul, faza I nu constituie decât o etapă intermediară, mereu perfect bine trăită de către cei interesaŃi, care o suportă cu atât mai bine cu cât ea nu este niciodată restrictivă, chiar dacă este -şi trebuie să fie- selectivă.

ToŃi s-au simŃit bine, căci dincolo de aceasta perioadă tranzitorie, principiile adevărate ale metodei sunt în faza II, ceea ce înseamnă o schimbare armonioasă a obiceiurilor alimentare. În plus, sunt numeroşi cititori care nu aprofundează faza I, reŃinând doar marile principii ale metodei şi se instalează chiar de la plecare în faza de croazieră.

Mărturiile lor 5 arată că au obŃinut aceleaşi rezultate, dar le-a trebuit evident, mai mult grăniile de ardere a grăsimilor pentru a pierde kilogramele, ceea ce nu a fost, de altfel, decât mai benefic pentru stabilizarea lor ponderală.

Yoga pentru slăbire novice - blând și metoda de siguranță Care este corect abordare complexă poate da bun rezultat Destul de repede, contrar opiniei că o mulțime de timp ar trebui să plece pentru el. Clase de yoga: beneficii Când se decide să se ocupe de yoga, ar trebui să se înțeleagă că acest lucru nu este doar un exercițiu, ci un mod de viață cu o filosofie și reguli complet excelente. Desigur, nu vă puteți opri la aceste aspecte, dar unele cerințe importante vor trebui să funcționeze. O caracteristică a sistemului estic nu este doar o slăbire, ci și îmbunătățirea corpului în ansamblu, oferind corpului perfect forme și mușchi - elasticitate și elasticitate.

De aceea noi am ales aici să prezentăm metoda diferit. De acum înainte, vom insista mai mult asupra principiilor fundamentale, ceea ce ne va conduce să înŃelegem cum Grăniile de ardere a grăsimilor moderne au adoptat progresiv un mod de alimentaŃie pervers, ale cărui consecinŃe sunt creşterea dramatică a bolilor metabolice, mai ales a obezităŃii, diabetului şi afecŃiunilor cardio-vasculare.

Vom descoperi grăniile de ardere a grăsimilor, printr-o simplă schimbare a obiceiurilor noastre alimentare şi făcând o uşoară înnoire, va fi posibil să inversăm complet tendinŃa. Celor care au o reală problemă referitor la unele alimente zaharul, de exemplucelor care au o serioasă problemă de greutate, sau mai mult celor care sunt presate de a afişa rapid rezultate, faza I care rămâne o simplă etapă intermediară va continua să le fie propusă.

Ele vor putea astfel deodată: să schimbe radical proastele obiceiuri procedând la o veritabilă înnoire, punând organismul lor în repaus pentru a-l face să regăsească o nouă sănătate şi să obŃină rezultate în termen scurt. Miile de mărturii pe care noi am putut să le culegem de-a lungul anilor de la cititorii noştri, ne-au făcut să luăm cunoştinŃă de faptul că aplicarea principiilor nutriŃionale pe care le recomandăm se exprimă diferit în funcŃie de sex.

Răspunsul nostru a fost întotdeauna că se constată aceeaşi eficacitate indiferent care este sexul dar că, pentru unele femei, funcŃionează diferit. Există multe explicaŃii pentru acest fenomen.

Unele au chiar multe zeci de ani de regim în urma lor. De aceea, pe scurt, se poate spune, că organismul lor este în defensivă şi cu toată schimbarea alimentară, de altfel salutară, se împiedică obligatoriu de un blocaj. Un medic din Rouen ne-a explicat că la una din pacientele sale a fost nevoit să aştepte şapte luni înainte de a se declanşa slăbirea. Pierderea celor 12 kg ale sale s-a realizat după aceea în câteva săptămâni. Trebuie spus că ea avea în urmă 25 ani de regimuri restrictive!

Dincolo de mai marea lui sensibilitate, organismul feminin este de o mai mare complexitate decât omologul său masculin. ImplicaŃiile hormonale sunt mai frecvente şi efectele lor secundare pot în unele cazuri, să favorizeze luarea în greutate sau mai puŃin frecvent, frânarea procesului de slăbire.

Femeia este dealtfel o mai mare consumatoare de medicamente. Ori, este dovedit că unele dintre ele au efecte perverse asupra metabolismului şi pot aşadar, indirect, să constituie o frână la slăbire.

Doar schimbarea specialităŃii farmaceutice, fără a modifica tratamentul necesar, poate fi suficient pentru a debloca situaŃia. După ani, numeroşi medici, în mare parte medici de teren, prin practicarea zilnică a metodei la clientela lor, au făcut ca problemele luării în greutate ca şi acelea de rezistenŃă la slăbire să fie mult mai bine înŃelese.

Cititorii şi în particular cititoarele vor putea astfel, în mod veritabil, să optimizeze aplicarea principiilor metodei pentru o mai buna eficacitate. Nu se găseşte aproape nici o urmă în regnul animal, cu excepŃia animalelor domestice, şi din ce pricină!

Încărcat de

În societăŃile primitive, obezii erau în general o mare raritate. Doar câteva probleme serioase de sănătate, mai ales de origine hormonală, ar putea explica existenŃa cazurilor izolate. Vine de altundeva aceasta tară excepŃională pierderea în greutate în jurul ovulației obezităŃii care dă loc, în unele etnii, la un veritabil cult al corpolenŃilor.

Nec plus ultra1 nu putea să se exprime efectiv, decât ca excepŃie. Contrar a ceea ce se poate crede a priori2, bogaŃii erau altădată mai graşi decât sărmanii, nu pentru că mâncau în plus ci pentru că mâncau diferit. VeŃi înŃelege uşor de ce, în capitolele următoare.

Astăzi aceasta tendinŃă este total inversată, deoarece, obezi îi socotim de acum încolo mai mult pe cei din categoriile mai defavorizate şi slabi sunt cei mai bogaŃi. Pentru a înŃelege bine problema obezităŃii actuale, să ne îndreptăm studiul în Ńările unde a luat o importanŃă asemenea unei catastrofe naŃionale: SUA. Dacă istoria ne-a arătat că obezitatea era un subprodus al civilizaŃiei cum era cazul în Egipt sau puteți pierde în greutate sims 4 Imperiul Roman este de înŃeles ca acest fenomen să fie în mod particular evident astăzi în SUA.

Această Ńară nu reprezintă de fapt, modelul celei mai avansate civilizaŃii moderne, aceea care a amorsat deja faza sa de declin?

grăniile de ardere a grăsimilor

Dacă un nutriŃionist, sau alt dietetician practician, nu reuşeşte să vă facă să slăbiŃi, nu aşteptaŃi de la el să restabilească abordarea lui dietetică, căci el va considera că nu poate fi decât greşeala voastră.

Dacă nu mâncaŃi într-adevăr pe ascuns, după opinia lui, singura responsabilă nu va putea fi decât proasta voastră ereditate.

20 de alimente care ard grăsimea

Este adevărat că ereditatea, în materie de obezitate, oferă o foarte importantă predispoziŃie, dar ea este uneori, în spatele motivului real. Acum de ani, nu existau obezi în SUA. Eu înŃeleg: nu mai mulŃi ca altundeva. Chiar de aceea, nu putem să credem că zecile de milioane de obezi americani din sunt descendenŃii acelor rari obezi care erau o excepŃie în secolul XIX şi care ei însuşi o moşteneau de la strămoşii lor!

Curios, majoritatea obezilor americani sunt astăzi negrii.

  • Mărirea sânilor în timpul sarcinii și alăptării; Tulburări hormonale.
  • Luminează și curat Metodele comune de combatere a greutății sunt diete rigide și formarea fizică consolidată, dar nu sunt potrivite pentru toată lumea.
  • Cum să înțelegeți cauza și să eliminați fatele pielii pentru totdeauna

Ori, verii lor africani, ai căror descendenŃi sunt, nu sunt obezi. Există deci, ceva ce le beneficiile msm pentru pierderea în greutate pentru că, progresiv, greutatea medie a americanilor creşte din generaŃie în generaŃie, iar fenomenul e recent deoarece el datează doar de câteva decenii.

Nu se poate să nu facem supoziŃia că sunt proastele deprinderi alimentare cele care i-au condus progresiv la crearea condiŃiilor unei rele eredităŃi, ceea ce va demonstra idealica farmacia pret factorul ereditar nu este nativ, ci într-un fel e dobândit! Altfel spus, dacă oamenii sunt graşi, este pentru că ei mănâncă prea mult! Să nu vă simŃiŃi prost, în schimb, descoperiŃi printre prietenii voştri, relaŃiile voastre sau membrii familiilor voastre modele din categoria lacomilor profesionali, aceia care nu numai că nu sunt graşi, dar fac negreşit dovada unei slăbiciuni disperante.

Bine ați venit la Scribd!

Este acela pe grăniile de ardere a grăsimilor îl vedeŃi mereu la pândă după ceva ce ar putea în sfârşit, să-l facă să ia câteva kilograme Când întrebăm obezii, vom fi siliŃi să constatăm că în ciuda câtorva excepŃii, bilanŃul caloric al mâncării lor este incredibil de scăzut.

Ori acest paradox nu trebuie să ne mire, căci, cum vom avea ocazia de a demonstra mai departe, cu cât oamenii sunt mai graşi cu atât ei socotesc mai în disperare caloriile şi invers. Dacă găsiŃi în podul case voastre meniurile de la nunta, botezul şi comuniunea bunicilor sau părinŃilor voştri, veŃi fi stupefiaŃi de cantitatea fenomenală de hrană pe care ei erau în stare să o înghită în timpurile acelea. VeŃi deduce deci uşor, ceea ce dealtfel este dovedit de mult timp, că se poate mult mai bine slăbi în zilele noastre comparativ cu ale lor.

Atunci vi se explică, cu ingeniozitate şi multe detalii, că dacă oamenii puteau mânca atât altădată, este pentru că ei se deplasau mai mult: se plimbau mai mult, făceau efortul de a urca scările, trăiau în case mai puŃin încălzite Era probabil adevărat pentru unii, mai ales din categoriile socio-profesionale mai de jos, dar dacă analizăm situaŃia burgheziei epocii, admitem fără dificultate, că se plimbau mai mult de plăcere decât din necesitate.

Maşinile erau poate mai puŃin răspândite, dar nu se parcurgea FranŃa cu bagajul în spate, tot atât ca în urma cu câteva secole. Transporturile în caleşti erau mai utilizate.

Se urcau desigur adesea scările, dar putem spune că erau mult mai puŃine.

Este important să se excludă din dieta dvs. Când te lupți cu grăsime pe stomac, părțile merită să uite de alcool miraculos. Nu contează cât de mult acceptați alcoolul, va fi în continuare rău, el afectează în mod negativ cifra și sănătatea în ansamblu.

Încălzirea centrală, trebuie să ştim, nu era generalizată cum este în timpurile noastre şi acolo unde exista se folosea cu economie, pentru că în acea civilizaŃie risipa încă nu apăruse.

Cantitatea de haine pe care o purtau era impresionantă şi acest lucru chiar şi vara. A pretinde astfel că, contemporanii noştri sunt graşi pentru că ei se alimentează cu prea multă energie în raport cu cea cheltuită, nu este foarte convingător. Va trebui să se caute explicaŃii în altă parte.

Care sunt utile astfel de practici

Foarte evident, obezitatea endemică a civilizaŃiilor occidentale nu poate fi decât rezultatul derivei progresive a obişnuinŃelor noastre alimentare, ceea ce noi cunoaştem de două secole, dar mai ales după al doilea război mondial.

Vom înŃelege în capitolele următoare, că obezitatea este nu doar direct legată de modul de alimentaŃie modern, dar că ea este de asemenea consecinŃa urmării succesive grăniile de ardere a grăsimilor regimuri hipocalorice. Dar liniştiŃi-vă: ceea ce vă va fi explicat în aceasta carte este de o mare simplitate şi demersul pedagogic care este adoptat vă va permite o perfectă asimilare.

Singurul lucru pe care pot să vi-l cer stăruitor, este de a face un mic efort pentru a citi cu atenŃie cele câteva pagini de explicaŃii care se găsesc în capitolele următoare. Este vorba invariabil de o persoană care n-a citit niciodată cartea mea, dar care este foarte mulŃumită de a urma câteva principii de bază, izolate de context.

Aceleaşi cauze produc aceleaşi efecte, în mare parte se vor lua foarte simplu kilogramele pierdute Este vorba despre o filozofie de viaŃă conducând la adoptarea unor obiceiuri alimentare noi, bazate în esenŃial pe bune alegeri. Pe măsură ce veŃi asimila tentaŃiile şi reuşitele, ceea ce e simplu, aplicarea acestor principii va fi pentru grăniile de ardere a grăsimilor un joc de copii.

Dacă aveŃi efectiv această carte în mâini este pentru că vă doriŃi să vă debarasaŃi o dată pentru totdeauna de acele kilograme inutile care vă îngreunează existenŃa.

grăniile de ardere a grăsimilor

Citind cu atenŃie capitolele care urmează, veŃi ajunge, în primul rând grăniile de ardere a grăsimilor înŃelegeŃi de ce dietetică tradiŃională v-a minŃit făcându-vă să credeŃi că este suficient să mâncaŃi mai puŃin pentru a slăbi. De altfel, veŃi afla din experienŃă, că acest lucru era greşit. În al doilea rând, veŃi înŃelege de ce şi cum aŃi luat kilogramele inutile. Dar mâncaŃi diferit Dar chiar dacă am remarcat de-a lungul istoriei că silueta unor privilegiaŃi — comandanŃi militari, aristocraŃi, burghezi sau ecleziaşti - era un pic îngreunată, suntem forŃaŃi să constatăm că obezitatea nu a rămas mereu, decât o afecŃiune marginală.

A fost nevoie să aşteptăm mijlocul secolului XX, pentru că problema a izbucnit într-adevăr şi a luat proporŃii îngrijorătoare, care se cunosc astăzi în SUA. Ori, acestea sunt condiŃiile socioculturale particulare care au prezidat înflorirea acestui fenomen.

Asevedeași