Dieta v aute nalepka. bijuterii-cassia.ro - Autocolante pentru mașină

dieta v aute nalepka

Zařízení, návod k obsluze nebo obal byly opatřeny příslušnou nálep kou. Zařízení bylo vyrobeno z recyklovatelných materiálů.

Newsletter

Tím, že staré zařízení přin e se te do sběrného recyklačního střediska, ukážete, že Vám záleží na přírodě. Informace o umístění takových středisek získáte u svého místního úřadu pro péči o životní prostředí.

Pračka je spojením výjimečné jed no du chostí ob sluhování a dokonalé efektivity. Kdy si přečtete návod, obsluha nebude žádným problémem.

Pračka byla před zabalením důkladně zkontrolovaná. Proto mohou v pračce dieta v aute nalepka zbytky vody nebo vlhka. Prosíme Vás, abyste si tento návod pečlivě pročetli před uvedením pračky do pro vo zu. Dodržování pokynů v něm uvedených Vás ochrání před neodborným zása hem. Návod uschovejte tak, ați pierdut în greutate după o colonie ho měli vždy po ruce.

Řiďte se návodem tak, abyste se vyhnuli nehodám. Pračka je určena jenom pro použití v domácnosti. Slouží k praní textilií a oděvů, které lze prát mechanicky ve vodní lázni. Před připojením pračky do dieta v aute nalepka je třeba odstranit dopravní balení a ho ri zontálně ji usadit.

Výrobce si vyhrazuje právo zavedení změn, které neovlivní funkci stroje. Použití stroj provozujte až po přečtení a seznámení se s návodem na obsluhu stroj nikdy neprovozujte venku nebo v místnostech, kde může teplota kle sno ut se strojem nesmí manipulovat dětí a nepoučené osoby Pozor!

Teplota pod 0 C může být příčinou poškození stroje! Jestli se pračka skladuje nebo dopravuje v nepříznivých teplotách, je třeba počkat 8 hodin po dobu aklimatizace v příznivém prostředí před uvedením pračky do provozu.

Děti k pračce nepouštějte, pokud je v pro vo zu.

Parametri și descriere

Používejte jen mycí a avivážní prostředky určené pro automatickou pračku. Nepoužívej te žádné prostředky obsahující ředidla, protože by mohly poškodit části pračky nebo by se mohly vytvořit jedovaté plyny. Existuje také nebezpečí samovznícení a výbuchu.

Opaření, prací prostředek Není dovoleno dávat do pračky nežádoucí předměty. Kapsy oděvů vyprázdněte, knoflíky a zipy zapněte.

Malé volné předměty vložte do sáčku nebo do povlaku polštáře, aby se ne zničily a aby také nepoškodily buben.

suplimente de rapel pentru pierdere în greutate

Do bubnu pračky nedávejte víc prádla, než je dopo ručená dávka. Dávejte pozor aby se do ovládacího panelu nedostala voda. Nedávejte vyprané prádlo na pračku!

adolescentul pierde greutatea mai repede

Doprava Před dopravou musí být pračka nejprve odpojena ze sítě. Pro dopravu musí být pračka v každém případě upevněna proti posunu.

Výrobní štítek Štítek s hlavními údaji o pračce se nachází na horní zadní části tělesa. Za tímto účelem stiskněte každý roh pračky a zkontrolujte, zda se nehýbe. Správné ho dieta v aute nalepka usazení pračky je podmínkou pro bezpečný dlouhodobý bezproblémový provoz. Nesprávné usazení pračky a nedostatek stability může byt důvodem jejího posunu během použití.

Věnujte pozornost dětem, aby si se zařízením nehrály. Toto zařízení není určeno k použití osobami včetně dětí s omezenými fyzickými, smyslovými nebo psychickými schopnostmi nebo osobami s nedostatkem zkušeností nebo znalosti zařízení. Tyto osoby mohou zařízení používat pouze pod dohledem jiné osoby nebo v souladu s návodem k obsluze poskytnutým osobami odpovědnými za jejich bezpečnost.

Odpojení pračky Opotřebovaná pračka musí být zlikvidována podle bezpečnostních předpisů. Nejprve vytáhněte vidlici ze zásuvky a potom odpojte kabel. Při likvidaci je třeba dbát místních předpisů pro odstranění odpadu. Odstranění transportního zajištění dopravní upevňovací části uschovejte!

Šrouby plechu odšro ubuj te šroubovákem Odstraňte transportní dieta v aute nalepka s pouzdrem a šrouby Šroub odšroubujte, po uzdro a šroub vyjměte Před uvedením do provozu v každém případě odstraňte upevňovací části.

Pračku neusazujte na koberec. Vyvrtané otvory zaslepte záslep ka mi. Horizontální usazení pračky Pračku usaďte na pevnou ro vnou podlahu Uvolněte matku Šroubem nastavte polohu Po horizontálním usazení pračky přezkoušej te stabilitu stisknutím každého rohu pračky a zjistěte tak, že se pračka nehýbe! Připojení vody Je nutné používat nové kompletní hadice dodané spolu se zařízením.

Používané hadice opětovně nepoužívejte. Hadice s těsněním, tlak vody min 0,1 MPa 1 barmax 0,8 MPa 8 bar. Pračku napájejte jen stu de nou vodou! Odpad vody max cm min 50 dieta v aute nalepka Hadici odpadu zajistěte tak, aby se během provo zu nepohybovala. Nezasunujte ji hluboko do od padní trubky. Připojení na zdroj el.

Energie Připojení pračky k síti zásuvka v elektrické instalaci musí být na viditelném a snadno dostupném místě! Pračku připojte jen na správně instalovanou zásuvk s uzemněním. V žádném případě nepoužívejte prodlužovačku!

Poškozenou šňůru smí vyměnit jen odborník. Odhalení chyby signalizuje ukázání se Exx anebo Err společně s jedním z třech symbolů. Pračka nefunguje Vidlici správně zasuňte do zásuvky Zkontrolujte napětí v síti. Pračka není dieta v aute nalepka napětím II.

Tvoří se pěna Zmenšete dávkování pracího prostřed ku Překontrolujte tvrdost vody X. Prádlo je špatně vyprané Prací prostředek dávkujte správně v závislosti na znečištění prádla a tvrdosti vody viz doporučení na krabici pracího prostředku Zvolte správný program XI.

Prádlo není dobře vymáchané Prací prostředek dávkujte správně v závislosti na znečištění prádla a tvrdosti vody viz do po ručení na krabici pracího prostřed ku Vyčistěte filtr čerpadla Pozor! Když se vyskytne závada, uzavřou se dvířka pračky.

Aby se dvířka otevřela, sti skněte tlačítko a počkejte asi 2 minuty. Pokud ukazatel ukáže chybu inne nebo pokud výše uvedené kroky nepomohou od stra nit záva du, je třeba Poznamenat si číslo závady Pračku vypnout Vypnout pračku ze sítě Objednat servisního pracovníka. Sušení v sušičce Normální Jemné Silné Nesušit! Žehlení C C C Nežehlit!

Nejvyhledávanější sporty

Při volbě programu se řiďte údaji na etiketách oděvů. Používejte jen jemné tekuté prostředky. Čištění filtru čerpadla Filtr čerpadla čistěte po každém Opo menutí způsobuje potíže při odtoku vody z pračky! Otevřete dvířka Vyjměte hadici Filtr našroubujte Vyjměte z hadice zátku lzbytek vody nechte odtéci do ploché nádoby Filtr vyjměte Filtr vyčistěte pod tekoucí vodou Zpětná montáž se provádí v opačném sledu II.

Čištění dávkovače pracích prostředků Dávkovač vytáhněte silným tahem Dávkovač vyčistěte pod tekoucí vodou event. Vypnutí a změna programu Pro přerušení programu je třeba stisknout tlačítko na tak dlouho až se rozsvítí dioda Jestli je omylem nastaven nesprávný program je možné udělat změnu.

Je třeba nejprve program přerušit tlačítkem viz nahořea po tom zvolit jiný program. Jestli nejprve nepřerušíte program, pouhou změnou po zi ce otočného knoflíku se program nezmění. Snížení napětí IV. Plnění bubnu prádlem Pierdeți greutatea pentru tipul corpului funkce umožňuje na dočasné zastavení programu praní uživatelem v libovolném okamžiku s možností otevření dveří pračky.

Odpojení pračky ze sítě resp. Snížení napětí program nevypne. Program zůstane zachován a pokračuje opět při zvýšení napětí.

Ako nalepiť

Maximální obsah bubnu: 6,0 kg pro pračky typu A WCN Vsádka prádla do bubnu pračky v souladu s pokyny: bavlna max. Nevkládejte nadměrné množství prádla do pračky! Nadměrné vkládání může být příčinou poškození praného prádla! Zobrazený čas na hodinách stanoví výlučně prognózu a může se lišit od skutečného času praní, v závislosti od teploty a tlaku vody, velikosti vsádky prádla, množství dozovaného pracího prostředku apod.

Account Options

Čas je automaticky aktualizovaný v průběhu praní, je přípustné jeho dočasné přerušování a přeskoky. Korekce otáček odstřeďování Stisknutí tlačítka Regulace otáček způsobuje cyklické změny v nastaveních. Jsou možné následující možnosti nastavení otáček: pro programy: Bavlna, Odstřeďování bavlny, Máchání bavlny: ,, max.

Jemné, Vlna, Jemné máchání, Jemné odstřeďování;,Čím je tkanina jemnější, tím víc je potřebné nastavení nižších otáček odstřeďování. Rozsah regulace Otáček odstřeďování se nachází v tabulce programů. Funkce je zvlášť vhodná v případě vody s vysokou tvrdostí.

pierderea în greutate a corturilor de oxigen

Zlepšuje efektivitu máchání, ale zvyšuje spotřebu vody. Funkce je doporučovaná pro praní oděvů pro alergiky. Funkce je vhodná v případě praní málo zašpiněného prádla.

Postit-uri pentru copii - bijuterii-cassia.ro

Používá se tehdy méně pracích prostředků a získají se úspory energie a vody. Příkladový čas praní se zapojenou funkcí ECO. Vypnutí odstřeďování Pračka po praní a máchání neodstřeďuje, funkce se používá v případě praní tkanin, pro které výrobce na visačce nedoporučuje odstřeďování. Po praní dochází pouze k odčerpávání vody. Nezapojení jednoho z těchto programů způsobí vylití vody při otevření dveří pračky. Blokáda před dětmi Funkce je aktivována současným stlačením dvou tlačítek a způsobuje zablokování všech zbývajících tlačítek.

Pračku je možné vypnout tlačítkem ale dieta v aute nalepka opětovném zapojení bude pračka nadále zablokovaná. Pračku je možné odblokovat opětovným stisknutím těchto tlačítek, které odblokuje ovládání pračky.

Tiché praní Tato funkce je vhodná pokud se chceme vyhnout nadměrnému hluku v průběhu praní např. Funkce je aktivována stisknutím dvou tlačítek a způsobuje vyloučení odstřeďování s výjimkou posledního. Uživatel např. V intervalu od 0,5 hodiny do 3 hodin je možné nastavení času zpoždění po 30 minutách.

V intervalu 3 dieta v aute nalepka 24 hodin je možné nastavení zpoždění po hodině. Zapnutí praní se zpožděním v čase kdy bliká stiskněte ještě jednou tlačítko START do času kdy se místo blikajících nul objeví standardní hodnota určující zpoždění praní.

Každé další stisknutí tlačítka způsobuje prodloužení zpoždění o 30 minut anebo o jednu hodinu. Maximální zpoždění startu obnáší 24h. V průběhu nastavování času zpoždění a během odpočítání času bliká symbol hodin. Po 5 sek. Jestliže v čase zpoždění nastoupí přestávka v dodávce proudu je funkce opoždění automaticky zrušená, a pračka vykoná nastavený program bezprostředně po přivrácení napájení.

Asevedeași