Acord de contract de pierdere în greutate

Chrissy Metz (Kate din emisiunea „This Is Us”) Călătorie de slăbire - Ingrijirea Pielii -

Prezenta convenţie se aplică oricărui contract acord de contract de pierdere în greutate transport de mărfuri pe şosele, cu titlu oneros, cu vehicule, cînd locul primirii mărfii şi locul prevăzut pentru eliberare, asa cum sînt indicate în contract, sînt situate în doua tari diferite, dintre care cel puţin una este ţara contractantă, independent de domiciliul şi de naţionalitatea participanţilor la contract.

În sensul prezentei convenţii, prin "vehicule" se înţeleg automobilele, vehiculele articulate, remorcile şi semiremorcile, asa cum sînt definite în articolul 4 al Convenţiei asupra circulaţiei rutiere din 19 septembrie Prezenta convenţie se aplică chiar dacă transporturile intrînd în domeniul ei de aplicare sînt efectuate de către state sau de către instituţii ori organizaţii guvernamentale.

Prezenta convenţie nu se aplică: a transporturilor efectuate pe baza convenţiilor poştale internaţionale; Părţile contractante se obliga sa nu aducă nici o modificare prezentei convenţii prin acorduri speciale încheiate între doua sau mai multe dintre ele, putindu-se totuşi scoate de sub prevederile ei micul trafic de frontieră sau autorizarea folosirii scrisorii de trasura reprezentative a mărfii în transporturile efectuate exclusiv pe teritoriile lor.

acord de contract de pierdere în greutate

Dacă vehiculul conţinînd mărfuri este transportat pe o parte a parcursului, pe mare, cale ferată, cale navigabila interioară sau aeriană, fără descărcarea mărfii din vehicul, cu excepţia aplicării eventuale a dispoziţiilor articolului 14, prezenta convenţie se aplică pentru întregul transport.

Totuşi, în măsura în care s-a dovedit ca o pierdere, o avarie sau o întîrziere la eliberarea mărfii, care a survenit în cursul transportului cu un altfel de transport decît cel rutier, nu a fost cauzată de o acţiune sau omisiune a transportatorului rutier şi ca provine dintr-un fapt care nu a putut să se producă decît în cursul şi din cauza transportului nerutier, răspunderea transportatorului rutier nu este determinata de prezenta convenţie, ci de felul în care răspunderea transportatorului nerutier ar fi fost determinata dacă un contract de transport ar fi fost încheiat între expeditor şi transportatorul nerutier numai pentru transportul mărfii, conform prevederilor legale privind transportul de mărfuri printr-un alt fel de transport decît cel rutier.

acord de contract de pierdere în greutate

Cu toate acestea, în lipsa unor astfel de prevederi, răspunderea transportatorului rutier va fi determinata de prezenta convenţie. Dacă transportatorul rutier este în acelaşi timp şi transportatorul nerutier, acord de contract de pierdere în greutate sa este, de asemenea, determinata de prevederile paragrafului 1, ca şi cînd funcţia sa de transportator rutier şi funcţia sa de transportator nerutier ar fi exercitate de către doua persoane diferite.

Absenta, neregularitatea sau pierderea scrisorii de trasura nu afectează nici existenta, nici valabilitatea contractului de transport, care rămîne supus dispoziţiile prezentei convenţii. Scrisoarea de trasura este întocmită în trei exemplare originale, semnate de expeditor şi de transportator, aceste semnături putind să fie imprimate sau înlocuite prin stampilele expeditorului şi transportatorului, dacă legislaţia tarii în care este întocmită scrisoarea de trasura o permite.

Pariuri pe scăderea în greutate

Primul exemplar se remite expeditorului, al doilea însoţeşte marfa, iar la treilea se retine de transportator. În cazul în care marfa de transport trebuie să fie încărcată în vehicule diferite sau dacă este vorba de diferite feluri de marfa ori de loturi distincte, expeditorul sau transportatorul are dreptul sa ceara întocmirea de scrisori de trasura pentru fiecare vehicul folosit sau pentru fiecare fel de marfa ori lot de mărfuri.

Scrisoarea de trasura trebuie să conţină următoarele date: a locul şi data întocmirii sale; Dacă este cazul, scrisoarea de trasura trebuie să conţină şi indicaţiile următoare: a interzicerea transbordarii; Părţile pot insera în scrisoarea de trasura orice alta indicaţie pe care ele o considera utila. Expeditorul răspunde pentru toate cheltuielile şi daunele pricinuite transportatorului din cauza inactivităţii sau insuficienţei: a indicaţiilor menţionate în articolul 6 paragraful 1 bdefgh şi j ; Dacă, la cererea expeditorului, transportatorul înscrie în scrisoarea de trasura menţiunile indicate în paragraful 1 al prezentului articol, se considera, pînă la proba contrarie, ca acesta a acţionat în contul expeditorului.

Cum ți s-a modificat greutatea în ultimele 6 luni?

Dacă scrisoarea de trasura nu conţine menţiunea prevăzută în articolul 6 paragraful 1 ktransportatorul răspunde pentru toate cheltuielile şi daunele pe care le-ar suporta persoana care are dreptul sa dispună asupra mărfii datorită acestei omisiuni. La primirea mărfii, transportatorul este obligat sa verifice: a exactitatea menţiunilor din scrisoarea de trasura referitoare la numărul de colete, cît şi la marcajul şi la numerele lor; Dacă transportatorul nu are mijloace rezonabile de a verifica exactitatea menţiunilor indicate în paragraful 1 a al prezentului articol, el va înscrie în scrisoarea de trasura rezerve care trebuie să fie motivate.

El trebuie, de asemenea, sa motiveze toate rezervele pe care le face cu privire la starea aparenta a mărfii şi a ambalajului ei.

Aceste rezerve nu angajează pe expeditor, dacă acesta nu le-a acceptat în mod expres în acord de contract de pierdere în greutate de trasura. Expeditorul are dreptul sa ceara verificarea de către transportator a greutatii brute a mărfii sau a cantităţii acesteia altfel exprimate.

Contract de răspundere de slăbire, suspendare.

El poate cere, de asemenea, verificarea conţinutului cotelor. Transportatorul poate cere plata cheltuielilor de verificare.

acord de contract de pierdere în greutate

Rezultatul verificărilor se consemnează în scrisoarea de trasura. Scrisoarea de trasura face dovada, pînă la proba contrarie, a condiţiilor contractului şi a primirii mărfii de către transportator.

În absenta înscrierii în scrisoarea de trasura a rezervelor motivate ale transportatorului, exista prezumţia ca marfa şi ambalajul ei erau în stare aparenta buna în momentul primirii de către transportator şi ca numărul de colete, cît şi marcajele şi numerele lor erau conforme cu menţiunile din scrisoarea de trasura.

În vederea îndeplinirii formalităţilor de vama şi a altora care trebuie făcute înainte de eliberarea mărfii, expeditorul trebuie să anexeze la scrisoarea de trasura sau sa pună la dispoziţia transportatorului documentele necesare şi să-i furnizeze toate informaţiile cerute.

Transportatorul nu este obligat sa examineze dacă aceste documente şi informaţii sînt exacte sau suficiente. Expeditorul este răspunzător faţă de transportator pentru toate daunele care ar putea rezultă din lipsa, insuficienta sau din neregularitatea acestor documente şi informaţii, în afară de cazul în care culpa este pot să pierd greutatea făcând barul pur transportatorului.

Transportatorul este răspunzător ca şi un comisionar de consecinţele pierderii sau utilizării inexacte a documentelor menţionate în scrisoarea de trasura şi care o însoţesc sau care i s-au predat; totuşi, despăgubirea pusă în sarcina sa nu o va depăşi pe aceea care ar fi datorată în caz de pierdere a mărfii.

Expeditorul are dreptul de dispoziţie asupra mărfii, în special sa ceara transportatorului oprirea transportului, schimbarea locului prevăzut pentru eliberare sau sa elibereze marfa unui alt destinatar decît cel indicat în scrisoarea de trasura.

Călătoria de pierdere în greutate a lui Chrissy Metz - Cum a pierdut 100 de kilograme

Acest drept se stinge în momentul în care al doilea exemplar al scrisorii de trasura este remis destinatarului sau dacă acesta îşi exercită dreptul prevăzut de articolul 13 paragraful 1; din acel moment, transportatorul trebuie să se conformeze ordinelor destinatarului. Dreptul de dispoziţie aparţine totuşi destinatarului din momentul întocmirii scrisorii de trasura, dacă expeditorul face o menţiune în acest sens pe aceasta scrisoare.

Dacă, exercitind dreptul sau de dispoziţie, destinatarul ordonă eliberarea mărfii unei alte persoane, aceasta nu poate desemna alţi destinatari. Exerciţiul dreptului de dispoziţie este supus următoarelor condiţii: a expeditorul sau, în cazul indicat în paragraful 3 al prezentului articol, destinatarul, care vrea sa exercite acest drept, trebuie să prezinte primul exemplar al scrisorii de trasura, pe care trebuie să fie înscrise noile instrucţiuni date transportatorului şi sa despăgubească pe transportator pentru cheltuielile şi prejudiciul pe care le-a antrena executarea acestor instrucţiuni; În cazul în care, datorită dispoziţiilor prevăzute în paragraful 5 b al prezentului articol, transportatorul nu poate executa instrucţiunile pe care le primeşte, el trebuie să înştiinţeze imediat despre aceasta persoana care a dat aceste instrucţiuni.

acord de contract de pierdere în greutate

Transportatorul care nu executa instrucţiunile date în condiţiile prevăzute de prezentul articol sau care s-a conformat acestor instrucţiuni fără sa fi cerut prezentarea primului exemplar al scrisorii de trasura va fi răspunzător faţă de cel care are dreptul sa ceara acoperirea prejudiciului cauzat de acest fapt. După sosirea mărfii la locul prevăzut pentru eliberarea, destinatarul are dreptul de a cere ca al doilea exemplar al scrisorii de trasura să-i remis şi ca marfa să-i fie eliberata contra unei dovezi de primire.

Dacă pierderea mărfii este stabilită sau dacă marfa nu a sosit la expirarea termenului prevăzut în articolul 19, destinatarul este autorizat sa pretindă în numele sau de la transportator drepturile care rezultă din contractul de transport.

Destinatarul care prevalează de drepturile care îi sînt acordate de paragraful 1 al prezentului articol, este obligat sa plătească creanţele care rezultă din scrisoarea de trasura.

Inventar de pierdere în greutate, inventar de Dani Sára pe Prezi Next

În caz de contestare a acestora, transportatorul nu este obligat să efectueze eliberarea mărfii decît în cazul în care destinatarul a depus o cauţiune. Dacă, pentru un motiv oarecare, executarea contractului în condiţiile prevăzute în scrisoarea de trasura este sau devine imposibila înainte de sosirea mărfii la locul prevăzut pentru eliberare, transportatorul este obligat sa ceara instrucţiuni persoanei care are dreptul sa dispună de marfa, în conformitate cu articolul Totuşi, dacă circumstanţele permit efectuarea transportului în condiţii care diferă de cele prevăzute în scrisoarea de trasura şi dacă transportatorul nu a putut să obţină în timp util instrucţiunile de la persoana care are dreptul de a dispune de marfa conform articolului 12, el va lua măsurile pe care le considera ca fiind cele mai bune în interesul persoanei care are dreptul de a dispune de marfa.

În cazul în care după sosirea mărfii la locul de destinaţie se ivesc impedimente la eliberare, transportatorul cere instrucţiuni de la expeditor.

Asevedeași